"; echo " "; echo " "; // target='_blank' //echo " "; //echo ""; // echo ""; echo " "; $nnn++; $n++; } ?>
25 หัวข้อคำถาม ล่าสุด
$nn
$faq_head1 ...
$faq_contry
$faq_date
$faq_view
 
".$total_rowz." รายการ "; echo "ขณะนี้อยู่หน้าที่ ".$current_page." จากทั้งหมด ".$total_page." หน้า
"; if ($total_page>1) { //ตรวจดูว่าถ้าจำนวนหน้าทั้งหมดมีเกิน 1 หน้า ต้องแสดงบรรทัดที่จะให้เลือกหน้า echo "ไปหน้า :"; $begin_page_range = (intval(($current_page - 1)/$page_amnt_per_page_range) * $page_amnt_per_page_range) +1; $previous_page_range = $begin_page_range - 2; //หาว่าช่วงหน้าก่อนหน้าปัจจุบันคือหน้าอะไร $next_page_range = $begin_page_range + $page_amnt_per_page_range - 1; //หาว่าช่วงหน้าถัดจากหน้าปัจจุบันคืออะไร if ($previous_page_range >0) { //ถ้าช่วงหน้าก่อนหน้าติดลบหรือเป็นศูนย์แสดงว่าไม่สามารถแสดงช่วงหน้าก่อนหน้าได้ $new_startrow = ($begin_page_range - 2) * $row_per_page; $left_page_show = " << " ; } else { $left_page_show = "<< "; } if ($next_page_range > $total_page) { //ถ้าช่วงหน้าถัดไป มากกว่าจำนวนหน้าทั้งหมด แสดงว่าไม่สามารถแสดงหน้าถัดไปได้ $right_page_show = " >>"; } else { $new_startrow = ($begin_page_range + $page_amnt_per_page_range - 1)*$row_per_page; $right_page_show = " >>"; } $middle_page_show = ""; for ($i=$begin_page_range;($i<=$total_page) AND ($i<$begin_page_range+$page_amnt_per_page_range);$i++) { //วนลูปแสดงหน้าทั้งหมด if ($i == $current_page) { //ถ้าหน้าที่พิมพ์เป็นหน้าเดียวกับหน้าปัจจุบัน แสดงให้ไม่สามารถคลิ๊กได้ $middle_page_show .= " [ $i ] "; } else { $new_startrow = (($i-1)*$row_per_page); $middle_page_show .= " $i "; } } $page_show = $left_page_show . $middle_page_show . $right_page_show ; } else { $page_show = ""; } echo $page_show; */ ?>
  
Vejthani : สมัครรับข่าวสารทาง Email
 


สมัครสมาชิก
ยกเลิกสมาชิก

 
ปรึกษาแพทย์ Online
แน่นหน้าอก หายใจติดขัด
ปวดศีรษะ อาเจียน ง่วงนอน
หัวใจเต้นแรง ร่างกายอ่อนเพลีย
อุจจาระปนเลือด หรือ ปัสสาวะปนเลือด
 
อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือน
 
   
  รับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Twitter
   
     
     
 
2008 ? International Hospital, Vejthani Hospital Call Center: +66(0)2-7340000 Fax. : +66(0)2-7340044
1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi,Bangkok,Thailand 10240
[email protected]